นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์

1212 Online Complaint Center : 1212 OCC

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ในการใช้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 Online Compliant Center หรือ 1212 OCC อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จึงได้จัดทำนโยบายและข้อปฏิบัตินี้ขึ้น และแนะนำให้ผู้ใช้บริการรับทราบและทำความเข้าใจนโยบายของเรา ดังนี้

 

วัตถุประสงค์

1212 OCC จะจัดเก็บข้อมูลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจของ 1212 OCC เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและการดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของ 1212 OCC

 

ข้อมูลที่จัดเก็บ

ในการใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ Application e-mail โทรศัพท์ หรือ Fax นั้น 1212 OCC จะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจของ 1212 OCC เช่น

- ข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันตัวบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น

- ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทางเว็บไซต์ Application หรือ e-Mail เช่น หมายเลขไอพี (IP address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (browser type) โดเมนเนม (domain name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (access times) หรือเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (referring website address) เป็นต้น

- ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทางโทรศัพท์หรือ Fax เช่น หมายเลขโทรศัพท์ การบันทึกเสียงการสนทนา เป็นต้น

- ข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อดำเนินการตามภารกิจ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจเชื่อมโยงถึงท่าน

 

การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูล

1212 OCC ไม่มีนโยบายในการเปิดเผย หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือโดยคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

1212 OCC ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

การเชื่อมโยงข้อมูล

ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลหรือได้รับข้อมูลของท่านจากบุคคลที่สามโดยชอบด้วยกฎหมาย 1212 OCC อาจนำมาจัดเก็บหรือรวบรวมไว้กับข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูล คุณภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

 

การใช้ Cookies

1212 OCC มีการใช้ Cookies เพื่อช่วยให้คุณทำกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ หรือ Application ของเราได้เร็วยิ่งขึ้น และเพื่อให้ OCC สามารถประมวลข้อมูลรวมทางสถิติเพื่อช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์และ Application เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาต่อไป โดยที่เราไม่ได้จัดเก็บหรือระบุข้อมูลรายบุคคล ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกที่จะไม่รับการเชื่อมต่อ Cookies ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์หรือ Application 1212 OCC

 

การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลของท่านได้ตามวิธีการที่ 1212 OCC กำหนด หรือติดต่อมายัง 1212 OCC เพื่อดำเนินการ ทั้งนี้ 1212 OCC มีความจำเป็นต้องบันทึกรายการร้องขอ หรือการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย อย่างไรก็ตาม 1212 OCC อาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก

 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1212 OCC อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์และ Application ของ 1212 OCC

เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการเว็บไซต์หรือ Application ของ 1212 OCC

ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะกระทำภายใต้ความยินยอมของ

ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นกรณีที่ 1212 OCC จำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด หรือผู้ใช้บริการให้ความยินยอมในการดำเนินการอื่นใดซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

 

การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปัญหาข้อขัดข้อง หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้บริการ สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC

หมายเลขโทรศัพท์ : 1212

หมายเลขโทรสาร : 02-127-5789

Email : 1212@mdes.go.th

Website : www.1212OCC.com

Application : 1212 OCC