เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขการใช้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์

1212 Online Complaint Center :1212 OCC

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์  1212 Online Complaint Center หรือ 1212 OCC เป็นหนึ่งในโครงการ “SMEs go online ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไร เราดูแล” ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายทางออนไลน์ การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนปัญหาทางออนไลน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

 

คำนิยาม

“1212 OCC” คือ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

“ผู้ร้องเรียน” คือ บุคคลหรือหน่วยงานที่แจ้งเบาะแส ร้องเรียน สอบถาม ขอคำแนะนำปรึกษามาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 1212  ทาง E-mail address  1212@mict.go.th  ทางโทรสารหมายเลข 02-127-5789  ทางเว็บไซต์ หรือทาง Application รวมถึงช่องทางอื่นที่จัดให้มีขึ้นในอนาคต

“ผู้ถูกร้องเรียน” คือ บุคคลหรือผู้ประกอบการทั้งภาครัฐหรือเอกชนที่ผู้ร้องเรียนกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน หรือกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และภัยคุกคามทางไซเบอร์

 

ขอบเขตการดำเนินงานของ  1212 OCC

1212 OCC ให้บริการแก่ผู้ร้องเรียนด้านการให้คำแนะนำหรือคำปรึกษา ตลอดจนรับเรื่องและประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน โดยครอบคลุม 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

•  การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

•  การซื้อขายทางออนไลน์

•  ภัยคุกคามทางไซเบอร์

•  เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการให้บริการ 1212 OCC จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ และประสานงานไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้ง โดยการประสานงาน และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถภายใต้ขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้ รวมถึงการให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติม

           

1212 OCC สามารถช่วยเหลือผู้ร้องเรียนได้

1212 OCC ยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถภายใต้ขอบเขตที่สามารถกระทำได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1) ให้ข้อมูล คำปรึกษา หรือคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ตามขอบเขตการดำเนินการ

2) ประสานไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าของเว็บไซต์ เพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนภายใต้ขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้

3) ให้คำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้

 

เมื่อต้องการให้ 1212 OCC ช่วยเหลือ ต้องทำอย่างไร

ผู้ร้องเรียนสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ 1212 OCC จัดเตรียมไว้ โดยท่านต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่น

•  ให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น

•  แจ้งรายละเอียดเรื่องร้องเรียน เช่น วัตถุประสงค์ในการร้องเรียน เรื่องที่ต้องการร้องเรียน เว็บไซต์หรือชื่อสกุลผู้ที่ต้องการร้องเรียน และความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นต้น

•  เอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลแสดงการโอนเงิน ข้อมูลหรือรายการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

ทั้งนี้  1212 OCC อาจจำเป็นต้องติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียน เพื่อให้สามารถประสานงานหรือดำเนินการต่อไปได้

 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ได้รับจากการร้องเรียนนี้ เป็นไปตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 1212 OCC

 

การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปัญหาข้อขัดข้อง หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้บริการ สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC

หมายเลขโทรศัพท์ : 1212

หมายเลขโทรสาร : 02-127-5789

Email : 1212@mdes.go.th

Website : www.1212OCC.com

Application : 1212 OCC