เกี่ยวกับเรา

1212 Online Complaint Center :1212 OCC

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์  1212 Online Complaint Center หรือ 1212 OCC เป็นหนึ่งในโครงการ “SMEs go online ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไร เราดูแล” ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายทางออนไลน์ การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนปัญหาทางออนไลน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน